ГЛАВНАЯО КОМПАНИИАВИАБИЛЕТЫTRAVELSIMАГЕНТСТВАМКОНТАКТЫ
+38044 502 0 444


КОНТАКТЫ
Адрес: 02140, Киев, Проспект Бажана 14А, офис 2А
Телефон: +(38 044) 502-0-444
Факс: +(38 044) 502-0-454
E-mail: info@hermes-ua.com
 

Агентский договор

АГЕНТСЬКИЙ  ДОГОВІР  № __

 ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
 
  м.Київ                                                                                              „__„ ________ 20__ р.

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС» (ліцензія Державної туристичної адміністрації України на туроператорську діяльність від 29.10.2010 р., серія AВ, № 566225), платник податків на загальних підставах (свідоцтво № 125376), іменоване надалі «Туроператор», в особі директора Бокій Діани Степанівни, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та   ____________________________________________________________________________ (ліцензія Державної туристичної адміністрації України від “___” ________ 20__ р., серія ____,№____________), платник податків ____________________________________________, іменоване надалі «Турагент», в особі ______________________________________________, що діє на підставі ______________________, з іншої Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
1.1. Предметом цього агентського договору є укладення Турагентом від свого імені договорів з клієнтами на надання туристичних послуг, наданих Туроператором за агентську винагороду.
 
2. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ СТОРІН 
 

2.1.  Зобов”язання Туроператора:

 
2.1.1. Забезпечувати Турагента рекламними, методичними та іншими матеріалами з метоюпросування та реалізації турпродукту Турагентом;
 
2.1.2.Своєчасно повідомляти Турагента про всі зміни в цінах, про порядок обслуговування та перевезення туристів; 
 

2.1.3.Сплачувати Турагенту винагороду за виконання своїх забов”язань;

 
2.1.4. На вимогу Турагента складати акти звірок взаєморозрахунків між сторонами;
 
2.2. Зобов”язання Турагента:
 
2.2.1. Реалізовувати замовлений турпродукт туристу від свого імені та за ціноюТуроператора.
 
2.2.2.Замовляти турпродукт Туроператору шляхом подання замовлення по факсу, електронній пошті чи в інший спосіб, обумовлений сторонами.
 
2.2.3.Надавати Туроператору списки туристів з вказанням прізвищ та імен у латинській транскрипції згідно  з закордонними паспортами туристів, а також зазначенням дати перебування в країні, назвою обраного туристом готелю і розміщення у номерах, номеру закордонного паспорту, дати народження.
 
2.2.4.Реалізовувати турпродукт тільки після отримання підтвердження відТуроператора.
 
2.2.5.Від свого імені укласти Договір на туристичне обслуговування з кожним туристом.
 
До укладання договору на туристичне обслуговування надати туристу повну і достовірну інформацію про: порядок перетину кордону, умови перебування в країні , характеристику готелів,медичні застереження, умови обов”язкового страхування, розмір фінансового забезпечення, програму туру і можливі зміни в програмі, характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, місце перебування особи чи організації, уповноваженоїТуроператором на прийняття претензій туристів, а також іншу інформацію на вимогу туриста відповідно до чинного Законодавства.
 
2.2.6.Здійснювати розрахунки з Туроператором відповідно до умов р. 4 даного Договору.
 
3. ЗАМОВЛЕННЯ ТУРПРОДУКТІВ
 
3.1. Турагент здійснює замовлення турпродукту шляхом подання Туроператору замовлення.
 
3.2. Замовлення подається Туроператору у письмовій формі чи по факсу за підписом уповноваженої особи Турагента.
 
3.3. Турагент зобов¢язаний розбірливо заповнювати всі реквізити та поля замовлення. У випадку неповного або неточного заповнення замовлення Туроператор має право не приступати до виконання замовлення, в тому числі не бронювати та не видавати Турагенту авіаквитки,  страхові поліси або інші документи.
 
3.4. Туроператор має право вимагати від Турагента внесення уточнень до замовлення.
 
3.5. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання замовлення Туроператор  направляє Турагенту підтвердження замовлення.
 
3.6. Протягом 2 (двох) робочих днів після оплати замовленого турпродукту згідно п.4.1 Туроператор зобов’язаний надати турпродукт Турагенту шляхом оформлення та передачі представнику Турагента документів, які необхідні для споживання турпродукту (авіаквитків,  страхових полісів,  рахунку-фактури, та інших документів, визначених Туроператором залежно від складу турпродукту).
 
3.7. Отримання вищевказаних в п.3.8  даного Договору документів здійснюється в офісі Туроператора представником Турагента. Туроператор має право направити Турагенту свого кур’єра для передачі таких документів.
 
3.8. Туроператор має право вимагати від представника Турагента пре’явлення довіреності на отримання документів від імені Турагента та документ, що посвідчує особу цього представника.
 
3.9. Відсутність у представника Турагента належним чином оформлених повноважень на отримання документів надає право Туроператору відмовити у видачі документів, передбачених п.3.6  даного Договору.
 
3.10 Неповна, неправильна чи несвоєчасна оплата Турагентом турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі документів, передбачених п.3.6 даного Договору.
 
3.11 Туроператор має право в будь-який момент відмовити Турагенту у видачі замовлених авіаквитків або інших замовлених документів у випадку відмови представника Турагента від надання Туроператору (його кур’єру) письмової розписки про отримання замовлених документів.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Турагент здійснює повну оплату замовленого тур продукту, за відрахуванням винагороди Турагента, передбаченої пунктом 4.3 Договору, відповідно до виставленого Туроператором рахунку-фактури протягом трьох банківських днів з дня її отримання Турагентом, але в будь-якому випадку не пізніше ніж, за один день до початку подорожі туриста.
 
4.2. Оплата повинна бути підтверджена надходженням грошових коштів на поточний рахунок Туроператора. У випадку згоди на те Сторін допускається підтвердження оплати копією платіжного документа. Несвоєчасна, неповна або неправильна оплата Турагентом вартості турпродукту дає Туроператору право відмовити в наданні турпродукту.
 
4.3. За виконання зобов'язань за Договором Турагент одержує винагороду в розмірі  _________ відсотків від вартості наданого Туроператором для реалізації турпродукту. Вказаний розмір винагороди Турагента включає в себе ПДВ.  Вартість турпродукту вказується в рахунку-фактурі чи повідомленні Туроператора. Турагент утримує свою винагороду з виручки, отриманої від реалізації турпродукту.
 
4.4. Усі види платежів по Договору провадяться у національній валюті України.
 
4.5. Несвоєчасна чи неповна оплата Турагентом турпродукту знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право самостійно скасувати Замовлення Тургента .
 
4.6 Турагент має право зменшити ціну реалізації турпродукту, встановлену Туроператором, виключно в межах і за рахунок своєї винагороди, передбаченої за реалізацію даного Турпродукту.
 
4.7. На вимогу будь-якої із Сторін Сторони будуть складати акти звірок взаєморозрахунків між Сторонами за Договором.
 
4.8. Розрахунки між Сторонами даного Договору здійснюються у безготівковій або готівковій формі у відповідності до чинного законодавства України.
 
5. ПРЕТЕНЗІЇ 
 
5.1.Турагент має право повідомляти Туроператора про претензії, які пред’являються туристами Турагенту щодо наданих туристичних послуг. Таке повідомлення Турагента повинно містити ім'я, дату та місце перебування туриста, опис претензії, підпис Турагента, а також супроводжуватися копією претензії туриста та складеним на місці актом, підписаним туристом і представником приймаючої сторони (готелю, авіакомпанії чи іншого суб’єкта, який не надав чи неякісно надав замовлену Турагентом у складі турпродукту послугу) про ненадання чи неякісне надання послуги.
 
5.2. До претензії Турагентом додається також копія Договору Турагента з туристом та інші документи, що мають відношення до інциденту.
 
5.3. Претензії приймаються Туроператором протягом чотирнадцяти днів з моменту закінчення туру. Туроператор розглядає отриману претензію протягом 30 (тридцяти) днів з дня одержання.   
 
5.4. Турагент зобов”язується інформувати туристів про те, що у випадку виникнення претензій щодо якості туристичного обслуговування , необхідно протягом трьох днів з моменту виявлення недоліків звернутися до представників Туроператора у країні перебування.
 
5.5 Претензії, подані чи заявлені Турагентом з порушенням пп. 5.1-5.3 даного Договору, Туроператором до розгляду не приймаються і Турагент несе по них самостійну відповідальність без права задоволення вимог по них за рахунок Туроператора.
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 
6.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін Сторона, що порушила своє зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 
6.2. У випадку невиконання з вини Туроператора своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, відповідальність Туроператора перед Турагентом  чи туристом обмежується подвійною вартістю турпродукту.
 
6.3. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин. Так само Туроператор не несе відповідальності та не здійснює відповідно компенсації, якщо з будь-яких інших причин, які безпосередньо не залежали від Туроператора, в тому числі з причини хвороби, турист не скористався турпродуктом. 
 
6.4. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат туриста за оплачені послуги в складі турпродукту, якщо турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною наданих за допомогою Туроператора послуг, та не відшкодовує Турагенту або туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у замовленні, яке було підтверджене Туроператором.
 
6.5. Туроператор не несе відповідальності за затримки чи скасування вильотів, зміну умов авіаперевезення, втрату багажу пасажирів, а також за невиконання або неналежне виконання авіаперевізником, готелем, аеропортом, страховою компанією, автоперевізником та іншими суб’єктами надання послуг відповідно зобов’язання по авіаперевезенню, наданню готельних послуг, послуг аеропорту, страхових послуг, послуг з автоперевезення або інших послуг.
 
6.6. Туроператор не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей, документів та особистих речей  туристів протягом усього періоду туристичної подорожі.
 
6.7 Турагент несе повну відповідальність за наявність у туристів необхідних документів на в’їзд - виїзд, на транзит через територію будь-яких третіх країн за маршрутом подорожі в країну призначення та документів на багаж, та компенсує Туроператору всі витрати у випадку будь-яких порушень туристами візового, прикордонного, митного режиму, включаючи ті, які можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з необхідністю сплати штрафів, депортацією туристів.
 
6.8. Турагент несе повну матеріальну відповідальність по виплаті штрафних санкцій у випадку недотримання туристом міграційних правил держави призначення.
 
6.9. Туроператор не несе відповідальності за витрати, пов’язані з хворобою або смертю туриста. 
 
7. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 
7.1. Сторони звільняються частково чи повністю від зобов'язань, взятих на себе за цим Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:  повінь, землетрус, пожежі,, цунамі, епідемії  та інші стихійні явища природи, а також війна, революція, вибухи, терористичні акти, захоплення заручників, страйк, саботаж, локаут, виходи з ладу транспортних засобів,масові безладдя.
 
7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов”язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов”язана в письмовій формі та негайно, але не пізніше 48 годин з моменту їх настання, повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.
 
 8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
 
8.1. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору або у зв'язку з ним, повинні вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. У випадку, якщо сторони не прийдуть до згоди, справа передається у господарський суд  у відповідності до чинного Законодавства.
 
9. ІНШІ УМОВИ
 
9.1. Термін дії Договору: початок - з дати підписання, тривалість - один рік. Якщо Сторони не повідомляють про розірвання цього Договору у письмовому вигляді, то Договір продовжується на невизначений термін - до волевиявлення Сторін про припинення його дії в письмовому вигляді.
 
9.2. Цей Договір складено і підписано в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.
 
9.3. Всі доповнення та зміни до цього Договору є невід'ємною частиною Договору і мають юридичну силу, якщо складені у письмовій формі і підписані обома сторонами в двох примірниках.
 
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН:    
 
 

ТУРОПЕРАТОР:

 ТОВ “ГЕРМЕС”

Код: 31723277

Тел.:  +38 (044) 502 04 44,

          +38 (044) 502 04 00,

Факс: +38 (044) 502 04 54

Е-mail: info@hermes-ua.com

URl:  www.hermes-ua.com

Адреса: Україна, Київ, 02140, пр-т Бажана, 14А, оф.2А

Банківські реквізити: 

р/р 26000380674851

В Київській міській філії АКБ "Укрсоцбанк"

МФО 322012

ТУРАГЕНТ: 

 

 

 

Директор

Бокій Д.С.

________________________

 

Директор

 

________________________

 
ПОГОДА
КУРСЫ ВАЛЮТ
Курсы валют на PROext


ГЛАВНАЯО КОМПАНИИАВИАБИЛЕТЫTRAVELSIMАГЕНТСТВАМКОНТАКТЫ
Copyright Hermes 2008Создание веб-сайта:
WebCreativeStudio.com